Keresési eredmény: Szeged
csütörtök, 08 október 2015 13:13

Pontforrás létesítési engedély

Kategória: Hatóság döntése
hétfő, 05 október 2015 12:07

Közigazgatási eljárások

Igazgatási szolgáltatási díj

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1–4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A díjat – a jogszabályban meghatározott kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni,  amelynek számlaszáma a következő: 10028007-00335663-00000000. A Közlemény rovatban a megindított eljárás esetén kérjük az eljárás ügyszámát megjelölni.

Újonnan indult eljárás esetén a Közlemény rovatban kérjük az eljárás tárgyát vagy az engedélyezés alá eső tevékenység FM rendeletben meghatározott sorszámát és a tevékenység megnevezését feltüntetni.

 

Illeték

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. sz. mellékletének 1. pontja alapján: ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

 

Az illetéket a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára kell átutalni.

 

Bírságok és egyéb központosított bevételek

 

Bírságok és egyéb központosított bevételek beszedésére a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01040030-00000000 számú számlaszáma szolgál.

Jogcím megnevezése

Jogszabályi alap

Eljárási bírság

2004. évi CXL. törvény 61. §

Levegőtisztaság-védelmi bírság

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §

Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. §

Természetvédelmi bírság

1996. évi LIII. törvény 80. §

Komplex (IPPC) bírság

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról, valamint a másolat/kivonat készítésének költségtérítéséről

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hatóságunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 33. §-a szerinti, az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja:

 

Az iratbetekintésre jogosult személy az iratbetekintésre vonatkozó igényét előzetesen

 1. a betekintést kérő adatainak,
 2. a betekintés jogcímének,
 3. a megismerni kívánt ügyre és annak irataira, iratdarabokra vonatkozó adatoknak (ügyfél neve, ügy tárgya, ügyszám),
 4. a jogosultságot igazoló irat megnevezésének megadásával

írásbeli úton jelentheti be.

 

Az iratbetekintés iránti kérelmet:

 • elektronikus úton (E-papír vagy Cégkapu szolgáltatás útján);
 • ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatunkon (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.);
 • postai úton: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 6701 Szeged, Pf.: 1048 címen

lehet előterjeszteni. 

 

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

 

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha a jogszabály e melléklete kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

 

Másolat készítése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában nevesített alkotások, azaz

 1. k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
 2. l) a műszaki létesítmény terve,

tekintetében – figyelemmel a Szjt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges.

 

Irányadó jogszabályok:

 1. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 2. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 4. az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Kategória: Iratbetekintés

Kategóriák