Aktuális tartalom:Főoldal»Közigazgatási eljárások»Hirdetményi kézbesítés»Hatóság döntése»Keresési eredmény: Szeged
Keresési eredmény: Szeged
kedd, 06 október 2015 11:30

Jogszabályok

Törvények:

 1. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 2. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 3. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 4. a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény
 5. a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény
 6. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 7. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
 8. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 9. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 10. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Hulladékgazdálkodás:

 1. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 2. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
 3. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
 4. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
 5. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
 6. a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet
 7. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 8. a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 9. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
 10. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
 11. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

Földtani közeg, kármentesítés:

 1. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 2. a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet
 3. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 4. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 5. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

Levegő-és zajvédelem:

 1. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
 2. a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
 3. a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
 4. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet
 5. az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet
 6. a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
 7. a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet
 8. a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról szóló 120/2013. (XII. 16.) VM rendelet
 9. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet
 10. a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
 11. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
 12. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
 13. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
 14. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
 15. együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM
 16. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
 17. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
 18. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
 19. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet

Komplex eljárások:

 1. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 2. a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

Természetvédelem: 

 1. a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet
 2. a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
 3. a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 4. a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 5. a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet
 6. a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
 7. az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet
 8. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt eljárásokra vonatkozó a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által alkalmazott jogszabályok:

 1. a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
 2. egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
 3. a K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
 4. az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
 5. az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
 6. Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
 7. a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
 8. a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
 9. az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
 10. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
 11. a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
 12. a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
 13. a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
 14. sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet
 15. a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
 16. a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet
 17. az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet
 18. az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
 19. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
 20. a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
 21. a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

Az eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat meghatározó jogszabályok

 1. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
 2. a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

Egyéb jogszabályok:

 1. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet
 2. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
 3. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet
 4. a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
Kategória: Jogszabályok
hétfő, 05 október 2015 12:07

Közigazgatási eljárások

Igazgatási szolgáltatási díj

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1–4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A díjat – a jogszabályban meghatározott kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni,  amelynek számlaszáma a következő: 10028007-00335663-00000000. A Közlemény rovatban a megindított eljárás esetén kérjük az eljárás ügyszámát megjelölni.

Újonnan indult eljárás esetén a Közlemény rovatban kérjük az eljárás tárgyát vagy az engedélyezés alá eső tevékenység FM rendeletben meghatározott sorszámát és a tevékenység megnevezését feltüntetni.

 

Illeték

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. sz. mellékletének 1. pontja alapján: ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az egyes engedélyhez kötött tevékenységek esetében Osztályunk az adott eljárásban a körülmények figyelembevételével sorolja be az adott tevékenységet. Ennek megfelelően az eljárás során pontosan meghatározza, mely tevékenységi megnevezésbe fog tartozni az engedélyezés alá vont tevékenység, amelynek következtében utólag keletkezhet eljárási díj befizetési kötelezettség vagy visszafizetési jogosultság.

 

Bírságok és egyéb központosított bevételek

 

Bírságok és egyéb központosított bevételek beszedésére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01040030-00000000 számú számlaszáma szolgál.

 

Jogcím megnevezése

Jogszabályi alap

Eljárási bírság

2004. évi CXL. törvény 61. §

Levegőtisztaság-védelmi bírság

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §

Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. §

Természetvédelmi bírság

1996. évi LIII. törvény 80. §

Komplex (IPPC) bírság

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 68. § szerinti, az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 

Az iratbetekintésre jogosult személy az iratbetekintésre vonatkozó igényét előzetesen írásbeli úton jelentheti be.

 

Az iratbetekintés iránti kérelmet:

 • ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatunkon (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.),
 • postai úton: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 6701 Szeged, Pf.: 1048 címen,

az erre a célra rendszeresített – a honlapunkról letölthető, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett – formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

 

Hatóságunk a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 8 napon belül teszi lehetővé az eljárás irataiba való betekintést.

 

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

 

Másolat készítésére költségtérítésilleték megfizetéseellenében van lehetőség az alábbiak szerint:

 

Másolat/kivonat típusa

Költségtérítés mértéke

Az illeték megfizetésének módja

A közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által meg nem ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért (a továbbiakban: anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítés

a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint

Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.

Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint, a közigazgatási hatósági eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést kell fizetni

oldalanként

magyar nyelvű másolat esetében 100 forint,

idegen nyelvű másolat esetében 300 forint

A nem hitelesített fénymásolat illetéke

oldalanként 100 forint

A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik

1000 forint

Az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges

illetékmentes

-

 

Másolat készítése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában nevesített alkotások, azaz

k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,

l) a műszaki létesítmény terve,

tekintetében – figyelemmel a Szjt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges.

 

Irányadó jogszabályok:

 1. a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 2. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 4. a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
Kategória: Iratbetekintés

Szegedi Járási Hivatal

Hatósági Főosztály II.

Főosztályvezető: Tóth Zoltán

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Székhelye: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Levelezési címe: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. (6701 Szeged, Pf. 1048.)

Telefon: 62/680-165

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Osztályvezető: Dr. Mader Balázs

 

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy 2017. január 1. napjával a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezetébena központi hivatalok és a költségvetési formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Kormányhatározat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás alapján – változások következtek be.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – a jogszabályban meghatározott kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el.

Ügyfélfogadás helye:

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Kategóriák