Keresési eredmény: 6726 Szeged

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjában foglaltak értelmében közzétett adatok az alábbi mellékletekben érhetőek el.

 

A hatósági döntések lekérdezhetősége:   http://web.okir.hu/hu/tart/index/58/Hatosagi_Nyilvantarto_Rendszermodul

 

 

kedd, 21 március 2017 13:44

Adatszolgáltatási kötelezettségek

Adatszolgáltatási kötelezettségek:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. § (1) bekezdése alapján a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a miniszter — a Kormány által meghatározottak szerint — mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring) hálózatot, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) létesít és működtet.

 

A Ktv. 50. § (1) A környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt — jogszabályban meghatározott módon — mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.

(1a) A környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit elektronikus úton teljesíti.

(2) A külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.

 

Levegőtisztaság-védelem:

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a területi környezetvédelmi hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.

(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.

 1. § (1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

 

 

Hulladékgazdálkodás

 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.

(2) A hulladéktermelő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot,

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.

(3) Nem kell adatszolgáltatást teljesíteni a 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben.

(4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

 

 1. § (1) Az adatszolgáltatást a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettségét

a) a gyűjtő és a kereskedő a 3. melléklet 1. és 3. pontja;

b) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet végzője (a továbbiakban együtt: előkezelő) a 3. melléklet 1. és 3. pontja, illetve – ha a tevékenysége indokolja – a 3. melléklet 2. pontja;

c) a hasznosító és az ártalmatlanító a 3. melléklet 1. és 4. pontja, illetve – ha a tevékenysége indokolja – a 3. melléklet 2. pontja;

e) az EPRTR rendelet szerinti kötelezett a 3. melléklet 1. és 6. pontja

szerinti adattartalommal teljesíti.

(3) A hulladékkezelő csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét, ha kezelést a telephelyén a tárgyévben nem folytatott.

(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

a) a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint

b)7 a veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett a 4. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget, ha

a) a telephelyén a tárgynegyedévben hulladékot nem vett át, illetve

b) kezelést a telephelyen a tárgynegyedévben nem folytatott.

 

 

FAVI adatszolgáltatás

 

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyköteles tevékenységek bejelentését

a) az 1. melléklet szerinti tartalommal a „Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”;

b) a 2. melléklet szerinti tartalommal az „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”; és

c) a 3. melléklet szerinti tartalommal az „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”

megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

 1. § A Kr. 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást 

a) melléklete szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapja” (a továbbiakban: B1 adatlap),

b) melléklete szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B2 adatlap),

c) melléklete szerinti „Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B3 adatlap)

megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

 1. § A Kr. 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását .

 

Egységes környezethasználati engedélyek

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.

 

Hulladéklerakók

 

A hulladéklerakással,valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető összefoglaló jelentést készít a 3. számú mellékletben foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is.

(2) Az üzemeltető köteles az (1) bekezdésben meghatározott összefoglaló jelentést a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

 

 

Állatkertek

 

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az állatkert minden év március 1-jéig köteles az előző évről jelentést és a következő évről tervet készíteni, s azt megküldeni az engedélyező hatóságnak, amelynek többek között tartalmaznia kell a teljes állományt faji bontásban, az elhullást, annak okait, a szaporulatot és az új beszerzéseket, valamint a jelentés megtételekor meglévő teljes állatállományt.

 

Inváziós állatfajok

 

Az Európai Bizottság 2016. július 13-án fogadta el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét, melyet a Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete 2017. július 12-én 12 fajjal bővített. A bővített lista 2017. augusztus 2-án lépett hatályba. 2019. augusztus 15-én lépett hatályba az EU újabb végrehajtási rendelete (Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelet) mely további 17 fajjal bővítette az eddig elfogadott listát.

 

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdése szerint: „Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonosok az általuk tartott idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő kedvtelésből tartott állatokat kötelesek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a tulajdonos nevét, az egyedek faját, darabszámát, nemét (amennyiben ismert), életkorát, a tulajdonba kerülés időpontját, valamint tartási körülményeinek leírását.”

 

A bejelentőlap letölthető:

 

Inváziós bejelentőlap

 

A kötelezettséggel érintett állatfajok az alábbiak:

 

Magyar név

Tudományos név

Csoport

 

Arthurdendyus triangulatus

féreg

kínai gyapjasollósrák

Eriocheir sinensis

rák

cifrarák

Orconectes limosus

rák

északi cifrarák

Orconectes virilis

rák

jelzőrák

Pacifastacus leniusculus

rák

kaliforniai vörösrák

Procambarus clarkii

rák

virginiai márványrák

Procambarus falax formavirginalis

rák

ázsiai lódarázs

Vespa velutina nigrithorax

rovar

amuri géb

Perccottus glenii

hal

kínai razbóra

Pseudorasbora parva

hal

 

Plotosus lineatus

hal

naphal

Lepomis gibbosus

hal

amerikai ökörbéka

Lithobates (Rana)catesbeianus

kétéltű

ékszerteknős

Trachemys scripta

hüllő

nílusi lúd

Alopochen aegyptiacus

madár

indiai varjú

Corvus splendens

madár

halcsontfarkú réce

Oxyura jamaicensis

madár

szent íbisz

Threskiornis aethiopicus

madár

pásztormejnó

Acridotheres tristis

madár

csinos tarkamókus

Callosciurus erythraeus

emlős

jávai mongúz

Herpestes javanicus

emlős

kínai muntyákszarvas

Muntiacus reevesii

emlős

nutria

Myocastor coypus

emlős

vörösorrú koáti (ormányosmedve)

Nasua nasua

emlős

nyestkutya

Nyctereutes procyonoides

emlős

pézsmapocok

Ondatra zibethicus

emlős

mosómedve

Procyon lotor

emlős

szürke mókus

Sciurus carolinensis

emlős

amerikai rókamókus

Sciurus niger

emlős

szibériai csíkosmókus (burunduk)

Tamias sibiricus

emlős

 

Adatszolgáltatás a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott készlet birtokosa a 3. melléklet szerinti adatokat, – ha azokban az előző évben megküldött adatokhoz képest változás történt – az adatokat alátámasztó dokumentációval együtt a területi környezetvédelmi hatóságnak évente, a tárgyévet követő év március 30. napjáig megküldi.

 

 

kedd, 21 március 2017 12:43

Felügyeleti díjak

 1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A. (2)-(3) bekezdés

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

(3)  A felügyeleti díj mértéke

a) hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000 forint,

b) nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 25 000 forint.

 

 

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1)-(5) bekezdés

(1) Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat – kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg –, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

(3) A felügyeleti díj mértéke tevékenységenként – a (4)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – kétszázezer forint.

(4) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke százezer forint.

(5) A 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke huszonötezer forint.

 

A befizetés módja:

A befizetés a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú számlaszámra átutalással történik. Kérjük, a Közlemény rovatba a "Felügyeleti díj" hivatkozás feltüntetését.

 

 

 

Kategória: Felügyeleti díjak
hétfő, 05 október 2015 12:07

Közigazgatási eljárások

Igazgatási szolgáltatási díj

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1–4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A díjat – a jogszabályban meghatározott kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni,  amelynek számlaszáma a következő: 10028007-00335663-00000000. A Közlemény rovatban a megindított eljárás esetén kérjük az eljárás ügyszámát megjelölni.

Újonnan indult eljárás esetén a Közlemény rovatban kérjük az eljárás tárgyát vagy az engedélyezés alá eső tevékenység FM rendeletben meghatározott sorszámát és a tevékenység megnevezését feltüntetni.

 

Illeték

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. sz. mellékletének 1. pontja alapján: ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

 

Az illetéket a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára kell átutalni.

 

Bírságok és egyéb központosított bevételek

 

Bírságok és egyéb központosított bevételek beszedésére a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01040030-00000000 számú számlaszáma szolgál.

Jogcím megnevezése

Jogszabályi alap

Eljárási bírság

2004. évi CXL. törvény 61. §

Levegőtisztaság-védelmi bírság

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §

Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. §

Természetvédelmi bírság

1996. évi LIII. törvény 80. §

Komplex (IPPC) bírság

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról, valamint a másolat/kivonat készítésének költségtérítéséről

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hatóságunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 33. §-a szerinti, az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja:

 

Az iratbetekintésre jogosult személy az iratbetekintésre vonatkozó igényét előzetesen

 1. a betekintést kérő adatainak,
 2. a betekintés jogcímének,
 3. a megismerni kívánt ügyre és annak irataira, iratdarabokra vonatkozó adatoknak (ügyfél neve, ügy tárgya, ügyszám),
 4. a jogosultságot igazoló irat megnevezésének megadásával

írásbeli úton jelentheti be.

 

Az iratbetekintés iránti kérelmet:

 • elektronikus úton (E-papír vagy Cégkapu szolgáltatás útján); KRID azonosító: 124087718
 • ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatunkon (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.);
 • postai úton: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 6701 Szeged, Pf.: 1048 címen

lehet előterjeszteni. 

 

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

 

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha a jogszabály e melléklete kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

 

Másolat készítése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában nevesített alkotások, azaz

 1. k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
 2. l) a műszaki létesítmény terve,

tekintetében – figyelemmel a Szjt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges.

 

Irányadó jogszabályok:

 1. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 2. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 4. az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Kategória: Iratbetekintés

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Főosztályvezető: Katona Csaba

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Székhelye: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 

Telefon: 62/680-165

                                                                                 Osztályvezető: Dr. Mader Balázs

 

Hulladékgazdálkodási Osztály

Székhelye: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Telefon: 62/680-165

Vezető: Katona Csaba főosztályvezető

 

Hivatali Kapu: KRID azonosító: 124087718; Rövid név: ATIKTF

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – a jogszabályban meghatározott kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – a jogszabályban meghatározott kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései alapján területi hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei illetékességgel – a jogszabályban meghatározott kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

Ügyfélfogadás helye:

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

 

Tájékoztatás és nyomtatvány hatósági döntések és egyéb iratok elektronikus kézbesítésének lehetőségéről:

Kategóriák